Giải pháp Hệ thống phụ trợ

Hệ thống phụ trợ


HỆ THỐNG PHỤ TRỢ PHÒNG SẠCH

Bao gồm các hệ đơn lẽ và độc lập phục vụ bổ trợ cho máy móc thiết bị trong dây chuyền công nghệ như : hệ khí nén (Air Compressor), hệ hơi nước (Steam, Boiler), hệ chân không (Vaccum), Cấp khí công nghệ Nitơ - Oxy


Hệ Thống Hơi Nước - Steam System


   

Hệ Thống Khí Nén - Air Compressor System


 

Hệ Thống Chân Không - Vaccum System
Hệ cấp khí Công Nghệ

 

Giải pháp khác